top of page
LEGO - xavi-cabrera-kn-UmDZQDjM-unsplash.jpeg


עיצוב תפקיד. מאיפה מתחילים?

שלב 1: מיפוי פערים בתפקיד הנוכחי

אם עדיין לא מילאת את השאלון, ניתן למלא כאן (שאלון קצר וחינמי). אם ענית על השאלון, אז יש לך עכשיו מיפוי ברור של הפערים בתפקיד הנוכחי. דוגמה למיפוי פערים (תוצאות שאלון - כחול, פער - אדום):

 

Screen Shot 2024-01-28 at 1.33.12 PM.png

שלב 2: פתרונות אפשריים

בכל נושא בו זיהית פער בשביעות הרצון שלך, ניתן לרשום פתרון אפשרי אחד או יותר. 

לדוגמה, אם מידת שביעות הרצון שלך מהמשכורת החודשית היא 4 מתוך 7, שאל את עצמך: ״מה ביכולתי לעשות כדי לצמצם את הפער?״. אפשר לרשום את כל הפתרונות שעולים בראשך, לדוגמה:

  • לבקש העלאה במשכורת

  • לבנות מסלול קידום

  • לרדת באחוזי משרה עם אותה המשכורת

  • לייצר ערוצי הכנסה נוספים

  • להחליף תפקיד

  • להחליף מקום עבודה

שלב 3: תיעדוף

יש פתרונות הדורשים מאמץ קל ויש הדורשים מאמץ גדול. יש פתרונות בעלי השפעה נמוכה ויש בעלי השפעה גבוהה. ולכן, נערוך מיפוי של כל הפתרונות על פני המטריצה הבאה:

Screen Shot 2024-01-28 at 1.29.15 PM.png

שלב 4: תכנית עבודה

תוך המטריצה הנ״ל, נבחר את הפתרונות הראשונים ליישום. כמה כללי אצבע:

  • נפסול פתרונות במאמץ גדול עם השפעה נמוכה (רביע הימני תחתון) 

  • נקדם פתרונות במאמץ קל עם השפעה גבוהה (רביע שמאלי עליון)

  • נשאף לפחות לפתרון אחד במאמץ גדול עם השפעה גבוהה (רביע ימני עליון)

  • נבחר קבוצת פתרונות במאמץ קל והשפעה נמוכה (רביעי שמאלי תחתון)

bottom of page